Informace k likvidaci nálezů uhynulých zvířat

Informace k likvidaci nálezů uhynulých zvířat

S odkazem na individuální nálezy uhynulých ptáků a potvrzený výskyt ptačí chřipky v Olomouckém kraji Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj odkazuje na § 40 veterinárního zákona.
Níže také naleznete seznam subjektů na území Olomouckého kraje, které provádí odchyt zvířat a popřípadě také sběr kadáverů.

 § 40

(1) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů, které vzniknou v souvislosti s jejich činností nebo v jejich zařízení; to platí přiměřeně také pro provozovatele letišť, přístavů  a jiných míst vstupu do České republiky, jde-li o dovážené živočišné produkty, popřípadě jiné veterinární zboží, zabavené v souladu s předpisy Evropské unie a určené k neškodnému odstranění, nebo o kuchyňské odpady z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě. Není-li stanoveno jinak, jsou povinni

a) hlásit neprodleně výskyt vedlejších živočišných produktů osobě, která provádí jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz). Ohlašovací povinnost nemá chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými produkty, pokud se s osobou, jíž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti, dohodla na pravidelném (turnusovém) svozu vedlejších živočišných produktů,

b) třídit, označovat, bezpečně ukládat a podle potřeby ošetřovat vedlejší živočišné produkty do doby přepravy k neškodnému odstranění na místech, s nimiž vyslovila souhlas krajská veterinární správa, a to tak, aby nedocházelo k jejich zcizení, k ohrožení zdraví lidí  a zvířat nebo k poškození životního prostředí,

c) uchovávat obchodní a jiné doklady, týkající se vedlejších živočišných produktů předaných k přepravě, po dobu nejméně 2 let, a jde-li o kadávery zvířat individuálně označovaných podle zvláštních právních předpisů, zabezpečit, aby tyto kadávery byly předávány k přepravě včetně identifikačních prostředků,

d) předávat vedlejší živočišné produkty osobě, která provádí jejich shromažďování (sběr) a přepravu (svoz), poskytovat jí k tomu nezbytnou součinnost a pomoc, zejména při přibližování kadáverů na místa přístupná dopravním prostředkům a při jejich nakládání, a platit jí za přepravu a neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů sjednanou cenu.

(2) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty, u nichž se obvykle vyskytují vedlejší živočišné produkty, jsou dále povinni

a) zřizovat nepropustné, dobře čistitelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné kafilerní boxy pro krátkodobé ukládání vedlejších živočišných produktů, čistit a dezinfikovat je po každém vyprázdnění,

b) vhodně umísťovat kafilerní boxy jak z hlediska jejich oddělení od ostatních provozních prostorů, tak i z hlediska nakládání a přepravy vedlejších živočišných produktů.

(3) Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění kadáveru obec.

(4) Nerozhodla-li Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených; chovatel je dále povinen místo zahrabání kadáveru koně označit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a toto označení zachovávat po dobu 10 let.

ikona souboruSeznam subjektů na území Olomouckého kraje, kteří provádí odchyt zvířat a popřípadě také sběr kadáverů 

Nová služba finančních úřadů ve věci plateb daně z nemovitostí

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!

Proč?

  • Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
  • Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
  • Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle upozornění na e-mail.
  • Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho domova.

Kdo může tuto službu využít?

  • Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO.
  • Poplatník daně z nemovitých věcí – právnická osoba, která nemá zřízenu datovou schránku.

Jak na to?

  1. Vyplníte ikona souboruŽádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.
  2. Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

 

Tříkrálová sbírka

I v r. 2017 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků projdou místní částí Luká v sobotu 7.1.2017 od 8,00 hod. ráno. Děkujeme za Váš příspěvek do sbírky.

Mikulášská nadílka

V neděli, 4.12.2016, projde naší obcí sv. Mikuláš se svou družinou. Procházku obcí začne v 16,00 hod „V koutě“, pokračovat bude přes celou obec a nadílku ukončí  na „Příhoně“.