Vážení spoluobčané,

v počátku letošního roku se na konci měsíce ledna podařilo úspěšně zahájit dlouho očekávaný provoz nové školky. Nové zařízení je s provozní kapacitou 60 dětí ve dvou prostorných učebnách, které jsou vybavené podlahovým vytápěním a výkonnou vzduchotechnikou zajišťující kvalitní výměnu vzduchu po celou dobu pobytu dětí ve třídách. K osvětlení se kromě klasických úsporných svítidel používá technologie v lidovém názvu „světlovody“, díky kterým je do prostoru tříd přivedeno venkovní světlo a intenzita množství se může regulovat.

Výraznou změnou je určitě způsob stravování dětí v průběhu hlavního jídla, kdy děti ze školky chodily do společné školní jídelny. Nyní se uvařený oběd doveze z kuchyně v termonádobách a ve výdejně se následně dětem servíruje na talíře, a ty si pak oběd vychutnají u stolečků přímo v učebnách. Výdejna neboli „gastromístnost“ je vybavena pracovním stolem, umývacím dřezem, myčkou na nádobí, ledničkou, sporákem a spoustou dalších potřebných věcí.

Škola pro svoje plnohodnotné fungování potřebuje mít i nezbytné technické zázemí pro stávající personál. Je zde vybavená kancelář pro vedoucí učitelku, šatna, úklidová místnost a sklad mycích prostředků.

V současné době je školka v plném provozu, byť jsme se potýkali s drobnými problémy, které se podařilo v krátkém čase odstranit, aniž by to narušilo chod zařízení.

Poslední týdny před otevřením zařízení byly zvlášť náročné a vyčerpávající, ale dílo se nám podařilo, a to je podstatné.

Velký dík za odvedenou práci patří našemu občanu panu Růžičkovi a jeho firmě, kteří postupně vybavili školku nábytkem.

Největší zátěž a zodpovědnost ležela na kolektivu učitelek školky, které přišly s nápady a návrhy na celkové vybavení nových prostor. Profesionálně zvládly přestěhování zařízení ze stávající školky do nových prostor a určitě jim byla největší odměnou radost a spokojenost, která byla znát z tváří dětí.

Nemalý kus práce vykonala i děvčata ze školní družiny, která se se svým vybavením ve velmi krátkém čase přestěhovala do prostor dnes již bývalé školky. Kapacita školní družiny se tím pádem navýšila.

Velkého stěhování se zúčastnily i učitelky z I. stupně ZŠ, které se zabydlely v jednom ze čtyř kabinetů, jež jsou mnohem prostornější než ty, které doposud obývaly.

Na závěr stěhování se připojila i paní zástupkyně ředitele, která si novou kancelář velice pochvaluje.

Příležitosti přesunů ve školní budově využil i školník, který opustil dosavadní sklepní prostory a zabral uvolněnou kancelář po zástupkyni ředitele v přízemí.

V letošním roce musíme více pozornosti věnovat zabezpečení dostatečného množství pitné vody pro občany, kteří jsou napojení na vodovod Luká – Ješov. Za tímto účelem bude vybrán zhotovitel díla a realizace projektu by měla proběhnout v II. polovině letošního roku. V loňském roce jsme zažádali o dotaci a získali v rámci projektu částku 1 800 000 Kč.

Pro vodovod Veselíčko jsme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získali kladné stanovisko a po doložení souhlasu vlastníků pozemků podáme žádost na odbor vodního hospodářství Městského  úřadu v Litovli pro vydání stavebního povolení.

Při této příležitosti vyzývám občany, aby zbytečně neplýtvali vodou například na zalévání trávníků a záhonů a v kritických letních měsících nenapouštěli bazény. Pokud možno zachycujte a využívejte dešťovou vodu co nejvíce, abychom nemuseli regulovat dodávku pitné vody.

V jarních měsících bude zahájena v obecních lesích výsadba stromků, převážně listnáčů v rozsahu 60 000 až 100 000 ks. Rozhodujícím faktorem bude zajištění dostatečného množství pracovníků.

V současné době probíhá úklid vyvrácených stromů silným větrem a ztráty se odhadují v rozmezí 100 – 150 m3.

V průběhu roku začneme s odstraňováním lesního porostu na ploše 4 ha, který je zasažen kůrovcovou kalamitou. Na tyto práce jsme získali 100% dotaci ve výši 1 948 000 Kč.

V letošním roce budeme pokračovat v revitalizaci návsi včetně opravy nádrže ve Střemeníčku.

V Javoříčku do konce volebního období musíme zbudovat dlouho slibovanou čekárnu.

V Luké se bude pokračovat s opravou chodníků a výstavbou nových chodníků z důvodu zvýšené bezpečnosti chodců.

Pro obyvatele DPS v Luké máme objednanou výměnu vstupních dveří a opravy zábradlí na balkónech.

Dost často jsou kladeny otázky, v jaké fázi je územní plán naší obce. Ze stavebního úřadu v Litovli mám informaci, že jsme již před vypsáním termínu veřejného projednávání. Pokud nebudou k návrhu ÚP vzneseny závažné připomínky, mohlo by zastupitelstvo obce plán schválit do konce tohoto volebního období.

Závěrem bych Vám všem doporučil obrnit se trpělivostí, nepodléhat panice a hysterii, která se na nás valí ze všech stran. Zvládnout strmý nárůst cen energií, zboží, služeb, pohonných hmot, to bude opravdu tvrdá zkouška a čeká nás složité období.

František Lakomý, starosta obce