Vážení spoluobčané,

silný říjnový vítr nám zle poničil lesní porosty v obecních lesích. S následky vichřice se budeme potýkat nějaký čas, neboť je velký problém sehnat odborné pracovníky, kteří mohou v lese pracovat. Na trhu je nadbytek dřevní hmoty a nedostatek pracovní síly, ale díky úzké spolupráci s firmou Bouzovské lesy se nám vzniklé problémy daří zvládnout.

Do konce měsíce listopadu předpokládáme dokončení výstavby komunikace a chodníků u nových stavebních pozemků v Luké, kde je v současné době uloženo vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení. Po dokončení stavebních prací se budeme snažit co nejdříve vydat kolaudační rozhodnutí, abychom vytvořili čas a prostor pro kolaudaci již stavebně dokončených rodinných domků. Věřím a jsem pevně přesvědčen, že to bude hezký předvánoční dárek pro stavebníky, kteří se rozhodli bydlet v Luké, ale i pro občany „starousedlíky“, neboť rozvoj výstavby v Luké zvyšuje její prestižní postavení v blízkém, ale i vzdáleném okolí. Náklady na realizaci díla jsou stanoveny ve výši 5 559 694 Kč bez DPH a nejsou podpořeny žádnou dotací, tudíž se jedná o vlastní obecní finanční prostředky. Na úhradu výdajů není potřeba brát si úvěr.

V poslední době můžeme spatřovat vzestup aktivit a celkové snažení ze strany členů Tělocvičné jednoty Sokol Luká, kteří výrazně zlepšili vzhled sportovního areálu v rámci brigádnické činnosti. Jejich materiální a finanční možnosti bohužel nejsou neomezené, a proto společně s obcí plánují realizaci řady potřebných projektů s cílem zkvalitnění prostředí jak pro fotbalisty a hasiče, tak i pro diváky a návštěvníky sportovních a kulturních akcí. Upřímné poděkování si zaslouží přední funkcionáři Sokolu Luká za rozhodnutí věnovat se práci s mládeží, což v neposlední řadě ocení děti a jejich rodiče. Dosavadní výsledky a postavení našich fotbalistů v tabulce k dnešnímu dni má vzestupnou tendenci, za což patří všem členům a příznivcům Sokolu Luká pod vedením Honzy Buriana velký dík.

Naše obec byla oslovena pracovníky Muzea v Litovli o uspořádání výstavy o historii a současnosti obce a jejích místních částí. Výstava bude zahájena v únoru 2018 v prostorách Muzea v Litovli. Z tohoto důvodu se obracíme na občany obce, případně příznivce obce Luká, zda by byli ochotni spolupracovat na přípravách expozice, vypovídající o životě v této oblasti. V případě zájmu kontaktujte pracovnici obecního úřadu Marcelu Šimíčkovou.

Závěrem přeji všem občanům pohodové prožití adventního období a svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018.

František Lakomý
starosta obce