Vážení spoluobčané,

ve chvíli, kdy se Vám dostává do vašich rukou další vydání Lukovského zpravodaje, máme velice krátce od ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Luká, které se konalo dne 31. října 2018 v sále pohostinství v Luké. V devítičlenném zastupitelstvu obce je šest nových tváří.

Pozici starosty obce Luká obhájil dosavadní starosta František Lakomý, funkci místostarosty obce bude vykonávat Bc. Jiří Navara. Předsedou finančního výboru byl schválen Lubomír Vyroubal a předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Kristián Vronka.Účast občanů na zasedání byla vcelku značná, což svědčí o zájmu obyvatel naší obce, co se v obci řeší a připravuje, a co je hlavní, že jim není lhostejný osud obce.

Bohužel stále přetrvávají názory řady lidí, že by rádi přišli na zasedání zastupitelstva obce, ale že jednání se mohou účastnit pouze zastupitelé obce. Na základě těchto zjištění sděluji, že jednání zastupitelstva obce jsou veřejná, přístupná všem občanům všech věkových kategorií.

Poslední větší neinvestiční akcí tohoto roku v naší obci je oprava místní komunikace „U Spáčilového“ s termínem dokončení do konce listopadu 2018. Oprava se týká zpevnění povrchu komunikace, pokládka zámkové dlažby a výměna stávajícího potrubí dešťové kanalizace včetně uličních vpustí. Rozpočet celkových nákladů projektu je včetně DPH 1.070.337 Kč. Akce je podpořena dotací ve výši 50 procent z ministerstva pro místní rozvoj.

Na příští rok připravujeme projekt na opravu úpravny vody v místní části Střemeníčko, na jejíž realizaci jsme získali dotaci z Olomouckého kraje ve výši 280.000 Kč.

Mám dobrou zprávu pro občany Luké, kteří bydlí podél krajské silnice od pohostinství na Veselíčko, a tou je sdělení vedení Správy a údržby silnic Olomouckého kraje, že na rok 2019 mají přidělené peníze od Olomouckého kraje na opravu povrchu komunikace. Obec do té doby musí vybudovat chodníky, parkovací plochy pro občany, kteří zde bydlí, a také nové přípojky vody.

Kromě těchto projektů, které jsou již „rozjeté“, budeme připravovat řešení zásobování občanů Veselíčka pitnou vodou, opravu místní komunikace včetně uličních vpustí v Březině, nový rozhlas ve všech místních částech obce Luká a bude následovat řada dalších projektů s cílem zkvalitnění života našich občanů. Hodně bude záležet na postoji nově zvolených zastupitelů obce v daných záležitostech a taky trochu na štěstí při získávání dotací.

František Lakomý
starosta obce