Vážení spoluobčané,

v minulém měsíci proběhl sběr velkoobjemového odpadu včetně elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu. Každým rokem zaznamenáváme nárůst sesbírané hmoty. To částečně vypovídá o ohleduplném přístupu našich občanů, ale i chalupářů a chatařů, kteří na rozdíl od minulosti neukládají vyprodukovaný odpad do přírody. Objemový odpad nelze jednoznačně určit, neboť se jedná o různorodou směs materiálů, který svými rozměry překračuje možnost jejich uložení do nádob na směsný komunální odpad. Z letité zkušenosti s organizováním sběru velkoobjemového odpadu vzešel vzkaz pro všechny domácnosti na katastru obce Luká a to „komunální odpad, který se vejde do popelnice, kterou vlastníte, nevozte na sběrné místo“. Například – občan narovná drobný směsný komunální odpad do pytlů a v počtu 3 – 7 ks pytlů nám vše doveze na sběrné místo. Další nešvar v odpadovém hospodářství, se kterým se setkáváme, je nevyužívání možnosti zpětného odběru jednotlivých výrobků. Jedná se o baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky. Zjednodušeně řečeno při nákupu výše uvedených nových věcí požadovat po výrobci nebo posledním prodejci zpětný odběr starého použitého zboží přímo v prodejně.

Při následném roztřídění objemového odpadu získáváme značné množství plastů, které občané mohou celoročně nepřetržitě odkládat na sběrném místě v Luké a to 24 hodin denně. Obdobné opatření platí i pro sklo, papír, železo. Průběžným celoročním odkládáním výše uvedených druhů odpadu na sběrném místě v Luké v pracovní dny od 7 hod – 15 hod zabráníte přeplňování kontejnerů při svozu objemného odpadu pořádaného obcí 2 x do roka. V současné době má naše obec k dispozici kompostéry a v měsíci červnu budou předávány občanům na základě podepsané nájemní smlouvy. Bližší informace Vám budou poskytnuty na obecním úřadě.

Z důvodu slabé srážkové aktivity v naší oblasti v poslední době je od 1. 6. 2018 zakázáno napouštění domácích bazénů všech velikostí pitnou vodou z obecního vodovodu ve všech místních částech obce Luká a totéž se týká zalévání travnatých ploch. Zalévání záhonů se zeleninou omezte na nejnižší možnou míru a v budoucnu více využívejte dešťové vody, která snad v nejbližším čase přijde. Pro každodenní základní spotřebu vody běžného občana máme dostatečné zásoby pitné vody, ale v případě neúměrné spotřeby a plýtvání vody by obec musela přistoupit k úsporným opatřením, která by měla negativní dopad na nás všechny.

František Lakomý
starosta obce