Vážení spoluobčané,

v letošním roce naše obec požádala úřad práce o přidělení uchazečů o práci a byli jsme úspěšní, neboť jsme získali dotaci na 3 pracovní místa. Noví pracovníci budou nápomocni při úklidových pracích v obecním lese po loňské větrné kalamitě a zlepšení celkového vzhledu naší obce.

Občanům, kteří projevili zájem o kompostéry na likvidaci odpadu ze svých zahrádek, budou během I. pololetí přiděleny na základě nájemní smlouvy, neboť obec získala dotaci. S kompostéry se vám do rukou dostane i návod, jak správně toto zařízení užívat.

V současné době lze navštívit výstavu o Luké, která je ke zhlédnutí v prostorách muzea v Litovli. Vystavené exponáty nám přibližují dobu dávno minulou a částečně vypovídají o způsobu života našich předků. Vaši pozornost určitě upoutají předměty, které vytvořily šikovné ruce našich spoluobčanů.

Tímto chci poděkovat všem ochotným lidem, kteří přispěli a pomohli svým vstřícným přístupem k zorganizování výstavy. Velký dík patří pracovníkům muzea v Litovli v čele s ředitelkou paní Frištenskou.

V letošním roce zahájíme výměnu domovních vodoměrů. Termíny návštěvy odborného pracovníka, který bude práce provádět, budou s občany individuálně konzultovány v patřičném předstihu.

Letos zastupitelé při schvalování obecního rozpočtu do investičních akcí v tomto volebním roce zahrnuli opravu místní komunikace u „p. Spáčila“ mezi budovou OÚ a krajskou komunikací. Opravy se dočká i místní komunikace k „rybníku Pančáku“, která bude výchozím místem cyklostezky na Vilémov. Děti na Ješově se dočkají tak dlouho očekávaného dětského hřiště, které bude umístěno v prostorách sportovního areálu. Ve Střemeníčku dokončíme společensko-kulturní areál včetně společenské místnosti. Z důvodu havarijního stavu části úseku vodovodu a dešťové kanalizace provedeme výměnu potrubí. Pro občany Javoříčka postavíme novou autobusovou čekárnu.

V souvislosti s plánovanou opravou střechy a fasády kostela v Luké obec Luká finančně přispěje na úhradu vzniklých nákladů.Obec podala žádost o dotaci na zateplení DPS v Luké, a pokud budeme s žádostí úspěšní, chtěli bychom práce zahájit v II. pololetí roku 2018.

V současné době probíhají práce na přípravě územního plánu obce Luká a občané mohou podávat na obecním úřadě své požadavky, které budou projednány a zahrnuty ke schválení.

V letošním roce budou zahájeny první kroky k zahájení komplexních pozemkových úprav na katastrálním území obce Luká.

Zastupitelé obce schválili záměr rozšíření kapacity ZŠ a MŠ v Luké. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a následně budeme podávat žádost o dotaci.

František Lakomý
starosta obce