Vážení spoluobčané.

Letní školní prázdniny se blíží neúprosným tempem k závěru, začínají se nakupovat nezbytné školní pomůcky a školní mládež odpočítává poslední dny prázdnin.

Naše zbožné přání a představa otevřít prostory nové školky už 1. září se bohužel nesplní, neboť firma nasmlouvaná na fasádu budovy měla ukončit práce a vyklidit prostor koncem měsíce července, abychom mohli provést terénní úpravy.  Firma má ale problémy finanční a personální, zásadně porušila dojednané smluvní podmínky, a proto generální dodavatel stavby musel na stavební práce najmout jinou stavební firmu. Ostatní práce se v současnosti dokončují, svoji činnost ukončili obkladači a topenáři, instalatéři kompletují sociální zařízení, plynová kotelna je hotová, výtah je v provozu. Podlahová krytina z PVC se má pokládat v druhé polovině měsíce srpna a bude následovat zavěšení stropních kazet. Poté můžeme stěhovat do školky nábytek a vybavení gastro místnosti.

V závěru měsíce července byly zahájeny práce na opravě místní komunikace k ZŠ a MŠ Luká. Termín dokončení díla je stanoven do konce srpna, ale opožděním prací na fasádě, kdy část lešení stojí v trase opravované komunikace, může dojít k nepatrnému časovému skluzu. V čem spočívají práce na opravě komunikace? Došlo k odtěžení stávající různorodé zeminy, neboť v minulosti zde probíhaly zemní práce při výstavbě splaškové kanalizace a el. kabelů. Bylo položeno strukturované kamenivo s následným zhutněním. Betonová dlažba byla nahrazena žulovými kostkami a byly opraveny uliční vpustě pro odvod dešťové vody. Součástí komunikace je navazující plocha parkoviště také ze žuly a vybudování opěrné zdi ze žulových kvádrů. Celkové náklady díla budou 1.434.765, – Kč.

V měsíci září budou zahájeny práce na opravě místní komunikace ve Střemeníčku, kde naše obec získala dotaci z MMR ve výši 1.380.000 Kč. V průběhu prací dojde k sanaci podloží komunikace, umístění uličních vpustí pro odvod dešťové vody a opravě kanalizace. To nejdůležitější nakonec – provede se pokládka asfaltobetonové vrstvy, což bude poprvé v historii Střemeníčka, kdy bude tímto způsobem opravena místní komunikace. A doufám, že ne naposledy, neboť v následujícím roce budeme pokračovat ve výměně povrchu ostatních ploch včetně ploch parkovacích.

Koncem měsíce srpna bude do každé místní části obce umístěn kontejner na bioodpad. Zde můžete odkládat trávu, listí, hlínu ze záhonků, větve – pochopitelně co nejvíce zkrácené. Do kontejneru se nesmí ukládat demoliční suť, cihly, betony, střešní krytina, apod.

Na srpnovém zasedání zastupitelstva obce Luká byl schválen dar pro obce postižené tornádem ve výši 50.000 Kč. Tímto krokem jsme se přiřadili mezi ostatní obce Mikroregionu Litovelsko a částečně jsme pomohli zmírnit utrpení lidí žijících v této zasažené oblasti.

František Lakomý
Starosta obce