Vážení spoluobčané,

pomalu, ale stále zřetelněji se blíží podzimní čas, charakterizovaný četnějšími srážkami a poklesem denních teplot. Mnohdy nás nutí si zatopit, aby nám doma bylo příjemně. V podzimních měsících se dokončují na jaře a v létě započaté investiční akce, aby nás zima nezaskočila.

V současnosti dokončujeme opravu komunikace Javoříčko–Březina, díky které se zlepší přístupnost do místní části Březina. Kvalitu povrchu cesty oceňují i návštěvníci turistického zařízení v Javoříčku.

Ve Veselíčku od srpna vyzvání ráno, v poledne a večer zvon v kapličce, který prošel rozsáhlou opravou včetně elektrického ovládání. Kaplička dostala novou fasádu včetně vnitřních omítek, opravu střechy a novou vnitřní dlažbu. Neméně důležitá byla i sanace – odvlhčení zdiva, kdy se vzlínání vlhkosti negativně podepsalo na celkovém stavu stavby.

Ve Střemeníčku bylo dětem předáno do užívání dětské hřiště, které je nedílnou součástí společensko-sportovního areálu. Při dokončovacích terénních úpravách vydatně pomohly šikovné ruce místních občanů, za což jim patří vřelý dík.

Náklady na komunikaci Javoříčko–Březina činily 1,413.645 Kč, z toho získaná dotace je 706.823 Kč. Na dětské hřiště ve Střemeníčku jsme obdrželi dotaci ve výši 307.494 Kč z celkových nákladů 437.536 Kč. Oprava kapličky Veselíčko přišla na 378.513 Kč a dotace byla 265.085 Kč. Všechny tři projekty byly podpořeny na základě dotačních titulů Ministerstvem pro místní rozvoj.

Tento měsíc byly zahájeny práce na položení kabelu nízkého napětí v lokalitě výstavby rodinných domků v Luké, kde do dnešního dne vyrostlo nebo se ještě dokončuje 8 rodinných domků. Do konce letošního roku zde bude vybudována komunikace včetně chodníků a uličních kanalizačních vpustí.

V obecním lese probíhají intenzívní těžební práce z důvodu výskytu kůrovce, kterému napomohl nedostatek vláhy zejména v letních měsících. Letošní srážkový deficit se projevoval i v zásobování občanů pitnou vodou, kdy jsme čerpali vodu ze všech dostupných zdrojů najednou, abychom byli schopni zabezpečit plynulou dodávku vody. Největší starosti nám nastaly na přelomu měsíce červen–červenec, kdy se napouštějí bazény a intenzivně se zalévají záhonky a trávníky. Proto chci využít této příležitosti a požádat občany, aby k zalévání zahrádek využívali vody dešťové a k napouštění bazénů hledali jiné zdroje vody.

Po těchto zkušenostech z letošního roku je nutné přijmout potřebná opatření a jedna z možností, která se nabízí, je propojení vodovodu Javoříčko–Luká spojené s výstavbou vodovodní sítě pro občany z Veselíčka. V současné době je celá záležitost ve fázi dokončení studie proveditelnosti.

Blíží se termín sběru velkoobjemového odpadu, proto bych chtěl vyzvat občany, aby do přistavených kontejnerů neodkládali drobný komunální odpad, který mohou uložit do svých popelnic. Totéž platí o plastech, papíru, skle a tetrapacích, které se likvidují celoročně všem občanům známým způsobem.

František Lakomý
starosta obce