Vážení spoluobčané,

chladný a deštivý měsíc květen byl velkým přínosem pro naši obec, co se týká zásobování občanů pitnou vodou. Vodní zdroje ve Střemeníčku, Javoříčku a v Luké mají dostatečnou kapacitu vody. To ovšem neznamená, že budeme s pitnou vodou plýtvat. Vyzývám tímto občany, aby k zalévání záhonků a trávníků kolem svého obydlí v rámci svých možností a závislosti na dešťových srážkách více využívali vody dešťové, případně zdrojů z vlastních studní.

Upozorňuji občany obce, pokud budou napouštět bazény, aby o svém záměru informovali pracovníky obecního úřadu.

V současné době máme zpracovaný projekt na vodovod Veselíčko s napojením na vodovodní řad Javoříčko.  Schází doplnit souhlasná stanoviska majitelů pozemků, přes které budeme s výkopem na potrubí přecházet a poté můžeme podat žádost o vydání příslušného stavebního povolení.

Studený květen a déšť přibrzdil šíření kůrovcové kalamity oproti loňskému roku, kdy situace byla podstatně horší, ale přesto obec nabízí palivové dřevo k odprodeji v libovolném množství za cenu 500 Kč za 1 m3 bez DPH. Dopravu si zájemce zajišťuje sám na své náklady.

Že nám zapršelo, je velice příjemné a potřebné, ale na druhé straně zápasíme s nárůstem trávy na obecních pozemcích v intravilánu vesnic, které zaměstnanci obce nestačí kosit. V letošním roce jsme z Úřadu práce poprvé nezískali na veřejně prospěšné práce ani jednoho uchazeče. Sečení trávy proto probíhá pomalu.  Tímto se obracím s prosbou na spoluobčany o pomoc při údržbě zelených ploch před jejich obydlím. Řada občanů tuto chvályhodnou činnost provádí, neboť jim není lhostejné, jak to před jejich domem vypadá, a za to jim patří upřímné poděkování.

Obec Luká je složena ze šesti místních částí a každá vesnice má své specifické požadavky, které je potřeba naplnit a uspokojit. Střemeníčko, vesnice dlouho opomíjená co se týče výrazných investic, si vzhledem k nárůstu mladé generace zaslouží větší pozornost ze strany obce. Do připravované studie proveditelnosti bude zahrnuta oprava vodovodu, dešťové kanalizace, místní komunikace, vodní nádrže a veřejného prostranství. Navržená studie bude následně předložena zastupitelstvu obce a občanům Střemeníčka, a po projednání, případně doplnění případných požadavků, bude zpracována projektová dokumentace. Věřím, že Střemeníčko bude v krátké době mít pěkný vzhled.

František Lakomý
starosta obce Luká